POLITYKA MORSKA 2015

O niedawno uchwalonej polskiej polityce morskiej i nie tylko, rozmawiamy z Dorotą Pyć, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

– Udało się uchwalić politykę morską państwa…

– Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030) została przyjęta 17 marca 2015 r. przez Radę Ministrów w drodze uchwały. Opracował ją powołany kilka lat temu Międzyresortowy zespół do spraw polityki morskiej. Prace nad nią trwały kilka lat. To sukces rządu i pierwsza polska polityka morska w niepodległej i demokratycznej Polsce oraz nasza karta wizytowa w Unii Europejskiej i na świecie.

– Jednak musieliśmy na nią poczekać aż 26 lat… Czy dlatego, że przez lata Polska była odwrócona plecami do morza?

– Dla mnie jest oczywiste, że w naturalny sposób, przez te wszystkie lata, gospodarczy organizm Polski czerpał energię z morza. O tej energii należy ludziom opowiadać. Czasami trudno oprzeć się wrażeniu, że o naszej gospodarce morskiej powiedziano już prawie wszystko, łącznie z tym, że jej nie ma. A mamy przecież wiele powodów do odczuwania dumy z posiadania morza i naszego rozwoju morskiego. Świetnym i widocznym dowodem są morskie inwestycje infrastrukturalne, dzięki którym nastąpił rozwój i wzrost konkurencyjności polskich portów morskich, a nasze brzegi morskie nie tylko pięknieją, ale są przede wszystkim lepiej chronione w interesie mieszkańców gmin nadmorskich i przyjeżdżających nad Bałtyk turystów.

– Na czym opiera się polska polityka morska?

– Na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju. Jej realizacja na podstawie corocznie raportowanych założeń przynosi w ostatnich latach wymierne korzyści. Świadczą o tym na przykład rosnące przeładunki w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, przeładunki, które stały się  udziałem portów m.in. dzięki inwestycjom infrastrukturalnym realizowanym ze środków budżetu państwa i unijnych.

– Jakie są założenia i cele tej polityki?

– Integruje ona sektory morskie i powiązane z nimi. Jej celem strategicznym jest zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej. Określono w niej 9 kierunków rozwoju polskiej gospodarki morskiej, którymi są: 1) wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, 2) zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego, 3) zapewnienie bezpieczeństwa morskiego i na morzu, 4) stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach, 5) racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych środowiska morskiego, 6) zrównoważone zarządzanie rybołówstwem morskim, 7) poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegu morskiego, 8) wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz 9) usprawnienie zarządzania morskiego. Do  tych kierunków przypisane zostały cele i działania na rzecz ich realizacji oraz przewidywane efekty ich wprowadzania.

– Jakie działania podejmuje rząd, aby wspierać rozwój polskiej gospodarki morskiej?

– Rząd prowadzi intensywne działania legislacyjne mające na celu stworzenie nowoczesnych, przyjaznych dla przedsiębiorców rozwiązań prawnych, które sprzyjają rozwojowi gospodarki morskiej. W 2014 r. Sejm przyjął m.in. następujące rządowe projekty ustaw: ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki: ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, oraz ustawę o rybołówstwie morskim.

Dla użytkowników obrotu portowo-morskiego szczególne znaczenia ma ustawa z 7 listopada 2014 r., tzw. czwarta ustawa deregulacyjna, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Zawiera liczne ułatwienia w zakresie obrotu portowo-morskiego takie jak m.in. zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie, czy wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie. Zgłoszenie celne towaru do procedury dokonywane jest przez importera elektronicznie i w przypadku braku konieczności przeprowadzenia kontroli fizycznej towaru obsługiwane jest w czasie od 15 do 30 minut. Standard unijny określa czas odprawy celnej na 2 godziny.

Te rozwiązania przyspieszają obsługę obrotu towarowego i zwiększają jego płynność, co pozwala na redukcję kosztów ponoszonych przez importerów. Ich efektem jest wzrost konkurencyjności polskich portów morskich.

Z kolei w lipcu br. Sejm przyjął projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim, a na początku sierpnia br. projekty kolejnych dwóch ustaw: o pracy na morzu i o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

– Skoro mowa o bezpieczeństwie… Czy załogi statków żeglujących w polskich obszarach morskich mogą czuć się bezpiecznie?

– Bezpieczeństwo żeglugi jest zapewnione przede wszystkim dzięki: skutecznie funkcjonującemu systemowi monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji, inspekcji państwa bandery i państwa portu, oznakowaniu nawigacyjnemu, kartografii morskiej, osłonie hydrometeorologicznej i łączności w niebezpieczeństwie oraz służbie poszukiwania i ratownictwa na morzu.

Oprócz tego w Polsce budujemy Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM). Projekt będzie zrealizowany w tym roku przez Urząd Morski w Gdyni we współpracy z Urzędami Morskimi w Słupsku i Szczecinie oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa. Celem jest utworzenie systemu monitorująco-kontrolnego dla jednolitego nadzoru nad ruchem statków w polskich obszarach morskich oraz sprawnej wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi ze współdziałającymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, a także zaprojektowanie i wybudowanie Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej. Sprawną łączność i wymianę danych pomiędzy wszystkimi podmiotami korzystającymi z magistrali ma zapewnić zintegrowany system komunikacji. Planuje się utworzenie Centrum Zarządzania, które będzie zlokalizowane w Centrum Bezpieczeństwa Morskiego Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jednak pod względem usuwania skutków ewentualnych wypadków morskich nasze wybrzeże jest słabiej chronione niż w większości państw bałtyckich. Mamy w gotowości w zasadzie tylko jedną większą jednostkę (Kapitan Poinc) zdolną do zwalczania skutków takich wydarzeń. Kiedy i w jaki sposób ta sytuacja będzie w Polsce poprawiona?

– Zdajemy sobie sprawę z potrzeby pozyskania takiego statku, co jest szczególnie istotne wobec planowanego rozpoczęcia eksploatacji terminala LNG w Świnoujściu. W planach MSPIR (Służby SAR) znajduje się budowa drugiego statku wielozadaniowego podobnego do obecnie eksploatowanego m/s Kapitan Poinc. Przewidujemy budowę takiego statku w latach 2016-2018 ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020. Koszt całkowity będzie wynosił 220 mln zł, w tym 187 mln zł współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Eksploatacja dwóch statków specjalistycznych przez Służbę SAR znacznie zwiększy potencjał tej służby i umożliwi skrócenie czasu reagowania (czasu dotarcia do najbardziej oddalonego punktu w polskiej strefie reagowania) z obecnych 20 godzin do 9 godzin oraz zwiększenie stopnia pokrycia obszarów morskich RP w czasie reagowania – z obecnych 53% do 94%.

Rozmawiali: Grzegorz Landowski, Piotr B. Stareńczak

Skrócona wersja wywiadu ukazała się w dzisiejszej Gazecie Targowej BALTEXPO 2015

Źródło: PORTALMORSKI

S/y „BIESZCZADY”

Prawie 15 lat temu, 10 września 2000 roku zatonął u wybrzeży Danii harcerski jacht Bieszczady, który został staranowany przez gazowiec Lady Elena. Z ośmioosobowej załogi uratowała się jedynie druga oficer.

Obchody upamiętniające 15 rocznicę tej tragedii zostaną zorganizowane w niedzielę, 6 września na terenie Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni, przy obelisku upamiętniającym ofiary katastrofy.

Czytaj też: Po sześciu latach zapadło orzeczenie w sprawie jachtu Bieszczady

Uroczystość rozpocznie się podniesieniem Bandery ZHP na maszcie flagowym CWM ZHP. Pod obeliskiem spotkają się władze naczelne Związku Harcerstwa Polskiego, wolontariusze CWM ZHP, zaproszeni goście, w tym przedstawiciele rodzin.

Spotkanie, które zaplanowano na godz. 7.50, zostanie poprzedzone Mszą Świętą (godz. 7, w hangarze CWM ZHP) w intencji żeglarzy z jachtu Bieszczady.

rel (Centrum Wychowania Morskiego ZHP)

Źródło: PORTAL MORSKI

Lê Quý Đôn

W sobotę, 29 bm. przy Nabrzeżu Prezydenckim w Gdyni odbyła się ceremonia wręczenia wietnamskim kadetom certyfikatów ukończenia szkolenia.  Dzięki temu mogą oni odbywać rejsy jako załoganci na pokładzie żaglowca szkolnego Lê Quý Đôn.

Czytaj też: Wodowanie 65-metrowego żaglowca w stoczni Marine Projects dla Wietnamu

Przeznaczony dla wietnamskiej Akademii Marynarki Wojennej w Nha Trang żaglowiec został wzbudowany na zlecenie Polskiego Holdingu Obronnego w polskiej stoczni Marine Projects w Gdańsku i na bazie projektu polskiego biura konstrukcyjnego Choreń Design & Consulting. Głównym projektantem jest Zygmunt Choreń, twórca m.in. żaglowców Dar Młodzieży i Fryderyk Chopin.

Czytaj też: Próby morskie żaglowca szkolnego dla Wietnamskiej Akademii Marynarki Wojennej

Szkolenie czterdziestoosobowej grupy wietnamskich kadetów i kilku oficerów prowadzili od 29 czerwca 2015 r. specjaliści z Akademii Marynarki Wojennej oraz 3. Flotylli Okrętów.

Teraz żaglowiec popłynie do Wietnamu opływając Przylądek Dobrej Nadziei. Na pokładzie będzie również polska załoga pod dowództwem kapitana Piotra Leszczyńskiego. W jej składzie będzie m.in. utytułowana polska żeglarka Natasza Caban, która samotnie opłynęła Ziemię.

defence24.pl

Źródło: PORTAL MORSKI

BALTEXPO 2015

W poniedziałek 7 września rusza kolejna edycja jedynych w Polsce targów morskich – BALTEXPO. Oferta przemysłu okrętowego, wyposażenie jednostek pływających, offshore (czyli np. morskie farmy wiatrowe czy platformy wydobywcze), infrastruktura portów i przemysłu morskiego, transport i logistyka oparta na wykorzystaniu portów morskich, bezpieczeństwo portów i żeglugi – to tylko niektóre z całej gamy zagadnień i technologii prezentowanych na BALTEXPO.

Warto zwrócić uwagę, że rozwój przemysłów morskich wymaga kooperacji i współpracy szerokiego grona partnerów przemysłowych, takich jak producenci i dostawcy stali, elektroniki, paliw i smarów, silników, systemów klimatyzacji, mebli, wyposażenia do wyładunku i załadunku oraz środków zwiększających bezpieczeństwo takich jak wyposażenie przeciwpożarowe czy łodzie ratunkowe. W pełni wyposażony, nowoczesny statek to nie tylko arcydzieło inżynierii, to także często w pełni autonomiczne, pływające miasto. Wiele z jego elementów powstaje nawet bardzo daleko od morza.

Przemysł okrętowy i offshore stwarza ogromne możliwości kooperacji dla dostawców wyposażenia czy elementów konstrukcyjnych od niekiedy zadziwiającej różnorodności. Wielu z nich prezentuje swoje produkty na BALTEXPO – od stali, farb i smarów, poprzez silniki i elektronikę, kończąc np. na systemach gaśniczych czy specjalnie zaprojektowanych materacach. Dlatego przedstawiciele praktycznie każdej gałęzi gospodarki – nawet pozornie nie związanej z morzem – mogą liczyć na nawiązanie podczas BALTEXPO interesujących kontaktów biznesowych.

Z kolei transport morski – którego wzrost koresponduje z rozwojem polskich portów – kusi firmy zainteresowane zamorską ekspansją i tworzeniem kontaktów handlowych wykraczających poza granice Unii Europejskiej. Nie dziwi zatem, że na BALTEXPO spotkać można przedstawicieli różnorodnych gałęzi przemysłu, poszukujących kooperantów i partnerów w ramach różnych obszarów i z wykorzystaniem rozmaitych modeli biznesowych. Poświecona tym zagadnieniom konferencja, zakresem swym obejmować będzie szereg problemów dotyczących aktualnych uwarunkowań rozwoju: transportu morskiego – głównie portów morskich jako multimodalnych węzłów transportowych oraz logistycznych łańcuchów dostaw budowanych w relacjach lądowo-morskich.

Każdego dnia imprezy ukazywać się będzie Gazeta Targowa Baltexpo, której wydawcą jest Portalmorski.pl, będący partnerem prasowym Targów.

Lista wystawców oraz  program konferencji towarzyszących targom można znaleźć na stronie internetowej www.baltexpo.ztw.pl

http://www.baltexpo.ztw.pl/pl/rejestracjaOsoby chcące wziąć udział w Targach jako zwiedzający mogą rejestrować się za pośrednictwem formularza na stronie BALTEXPO – bezpośredni link poniżej:

http://www.baltexpo.ztw.pl/pl/rejestracja

Źródło: PORTAL MORSKI