500+ a MARYNARZE

500+ a MARYNARZE
W świetle nowowprowadzonych regulacji dających możliwość rodzinom marynarzy ubiegać się o środki pieniężne z budżetu państwa (500+) należy zwrócić uwagę jakie konsekwencje w sferze prawno-podatkowej może nieść za sobą uzyskanie takiego świadczenia przez rodzinę marynarza. Kwestię tą należy rozpatrywać dwupłaszczyznowo – zarówno w kontekście opodatkowania dochodów ze statku jak i zbierania informacji przez organy o wysokości dochodów i źródłach przychodów marynarzy. Niestety wnioski składane w związku z różnymi świadczeniami, np. becikowym, zawierają wiele wrażliwych danych dotyczących polskiego marynarza, które mogą być bardzo różnie wykorzystane przez organy państwowe.

Procedury uzyskania świadczeń

Jeżeli rodzina marynarza ubiega się o ulgi czy zapomogi musi, w składanym wniosku, wziąć pod uwagę także dochód marynarza, który niekoniecznie musi podlegać opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że ubiegając się o np. zasiłek dochody marynarza także muszą zostać uwzględnione w podziale kwoty przypadającej na osobę w rodzinie.

Wykazywanie dochodów przez marynarza jest konieczne w następujących przypadkach:

– ubieganie się o świadczenie rodzinne;
– ubieganie się o stypendia socjalne dla uczących się dzieci;
– ubiegania się o 500+ – w przypadku złożenia wniosku o wypłatę 500 złotych na dziecko (w przypadku posiadania jednego dziecka);
– ubiegania się o becikowe.

W każdym z ww. przypadków marynarz składa oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów. Informacja o dochodach marynarza i ich wysokości uzależnia wypłatę świadczenia dlatego oświadczenie składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji. Wszystkie informacje udzielone przez marynarzy oraz dowody na ich potwierdzenie (np. kontrakty) przechowywane są przez organy w celach ewidencyjnych. Taka forma zabezpieczenia danych o marynarzach może w przyszłości posłużyć jako furtka do kontroli podatkowej.

Świadczenia, a opodatkowanie dochodów marynarza

W kwestii opodatkowania tych dochodów – jest to uzależnione od zakwalifikowania danego świadczenia. W tym miejscu należy zauważyć, że jeżeli świadczenie wypłacane jest rodzicom np. na dziecko to dochód rozdzielany jest na rodziców po połowie. Jeżeli świadczenie jest wolne od podatku nie ma konieczności wykazywania przez marynarza dochodów z pracy na statku. Natomiast jeżeli dochody podlegają w Polsce opodatkowaniu marynarz zobowiązany jest wykazać dochody ze statku w PIT oraz zapłacić podatek dochodowy za dany rok. Zgodnie z nowymi przepisami świadczenie 500 zł netto na dziecko będzie zwolnione z podatku dochodowego. Jako preferencyjne należy zakwalifikować również rozliczenie łączne małżonków oraz skorzystanie z ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym. Częstym błędem jest rozliczenie łączne małżonków w Polsce przy jednoczesnym braku wykazania dochodów z pracy na statku. Dzieję się to z powodu mylnego przekonania, że skoro marynarz nie musi rozliczać się w Polce to jego dochód do opodatkowania w Polsce jest równy zero. W takim przypadku dochód polski małżonka staje się jednocześnie dochodem marynarza, co zobowiązuje go do wykazania dochodów z zagranicy w Polsce.

Świadczenia, a dochody marynarza (m.in. 500+)

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzinom marynarskim, po dopełnieniu odpowiednich formalności, na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. W przypadku pierwszego dziecka warunkiem wypłaty wyżej opisywanego świadczenia będą niskie dochody rodziny. Należy pamiętać, iż kryterium dochodowe w przypadku 500 złotych na pierwsze dziecko to 800 zł na osobę w rodzinie. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Uwagi wymaga fakt, iż na drugie i kolejne dziecko w rodzinie marynarskiej próg dochodowy już nie będzie warunkował wypłaty tych świadczeń. Analogicznie, jak w przypadku 500+ rodzice posiadający jedno dziecko mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej jednakże jest to determinowane wysokością dochodu obojga rodziców. Zgodnie z przepisami ulgę prorodzinną na jedno dziecko można zastosować gdy dochód łączny rodziców nie jest wyższy niż 112.000 pln w ciągu danego roku. W tym wypadku należy wziąć pod uwagę także dochody marynarza z pracy na statku. Państwo obecnie daje swoim obywatelom wiele możliwości skorzystania z dobrodziejstwa ulg, odliczeń, zasiłków oraz preferencyjnych metod opodatkowania. Możliwość skorzystania z ww. przywilejów uwarunkowana jest wykazaniem źródła pochodzenia oraz wysokości dochodów – nawet tych nie podlegających w Polsce opodatkowaniu.

Podsumowanie

Powyższe informacje dotyczące dochodów są niezbędne do uzyskania określonych świadczeń z polskiego systemu, ale zarazem dają organom możliwość stworzenia bazy danych osób pracujących zagranicą, które nie rozliczają się z tych dochodów w Polsce, co może stanowić źródło kontroli podatkowych. W tym miejscu należy zastanowić się, czy wykazanie tak wrażliwych informacji na temat dochodów uzyskanych zagranicą przez marynarza rekompensuje wypłata świadczeń z budżetu państwa albo możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, co oczywiście powinno być rozpatrywane przez każdego indywidualnie.

Radca prawny – Mateusz Romowicz

Współautorką jest radca prawny Ewelina Zgódka.

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Zapraszam!

Dodaj komentarz