ŁAŃCUCH

   

ŁAŃCUCH

Łańcuch dobrej woli i kompromisu tyle jest wart, co każde jego ogniwo z osobna, trzymające statek w dobrym miejscu.

                                                           ↓↑

Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie.

↓↑                                                       ↓↑

Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie. Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.

↓↑                                                       ↓↑

Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław Ojczyznę miłą! W dobrych radach, w dobrym bycie Wspieraj jej siłę swą siłą.

 

Ludzie o kamiennych i nieustępliwych sercach, próbują rozerwać ogniwa łańcucha porozumienia i tolerancji. Wzniecają sztormy przysłaniające światło Gwiazdy Betlejemskiej i próbują oderwać statek, nazwany Polską, z kotwicy ocalenia. Trzymaj Kapitanie właściwy kurs w trudnym Świata czasie. Każdy z nas jest ogniwem tego łańcucha i nie pozwólmy go rozerwać.

 

Kapitanowie

NOWE PATENTY

 

NOWE PATENTY DLA ŻEGLARZY i MOTOROWODNIAKÓW.

Od kilku tygodni obowiązuje nowy system patentów żeglarskich i motorowodnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sportu i Turystyki „w sprawie uprawiania turystyki wodnej” mamy obecnie trzy patenty żeglarskie i cztery motorowodne. Są nimi odpowiednio: patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego, kapitana jachtowego. Sternika motorowodnego, motorowodnego sternika morskiego, mechanika motorowodnego, kapitana motorowodnego. Obowiązują też dwie licencje. Na holowanie narciarza wodnego oraz obiektów pływających i licencja na holowanie statków powietrznych. Odpowiednie patenty należy posiadać chcąc prowadzić jachty żaglowe dłuższe niż 7,5 m lub motorówki o mocy silnika powyżej 10 kW.

Żaglarz jachtowy i sternik motorowodny

Ten podstawowy patent żeglarski lub motorowodny może zdobyć każdy, kto skończył 14 lat i zda egzamin. Aby jednak samodzielnie realizować uprawnienia z nich wynikające należy być pełnoletnim lub posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Patenty te upoważniają do prowadzenia na śródlądziu: odpowiednio jachtów żaglowych lub motorowych (bez ograniczenia mocy silnika, w tym między innymi także skutery). Na morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil od brzegu w porze dziennej: odpowiednio jednostek żaglowych lub motorowodnych ( również bez ograniczenia mocy silnika) o długości kadłuba do 12 metrów. Pamiętajmy jednak, że sternicy motorowodni do 16 roku życia mają pewne ograniczenia. Mogą bowiem pływać jedynie na jednostkach z silnikiem o mocy do 60 kW (nieco ponad 80 KM). Warto też w tym miejscu przypomnieć co należy rozumieć pod pojęciem „morskie wody wewnętrzne”. Zgodnie z odpowiednimi przepisami do kategorii tej zalicza się: Zalew Wiślany, Jezioro Nowowarpieńskie, Zalew Szczeciński wraz ze Świną i Dziwną, Zalew Kamieński, Odrę między Zalewem Szczecińskim a Szczecinem oraz część Zatoki Gdańskiej ograniczoną w przybliżeniu linią łączącą Hel z Krynicą Morską.

Jachtowy sternik morski i motorowodny sternik morski

Te tzw. „morskie” patenty mogą uzyskać wyłącznie osoby pełnoletnie, które odbyły co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie minimum 200 godzin żeglugi. Staż taki musi być poświadczony opiniami z rejsu, a w wypadku rejsów samodzielnych – kartą rejsu lub innymi dokumentami potwierdzonymi przez armatora. Należy także zdać egzamin. Posiadacze tych stopni mogą prowadzić odpowiednio jednostki żaglowe i motorowodne na śródlądziu w zakresie jaki przysługuje żeglarzom jachtowym i sternikom motorowodnym, a na morzu jachty żaglowe lub analogicznie motorowe o długości kadłuba do 18 m. Jachtowy sternik morski może też prowadzić takie motorówki jak motorowodny sternik morski, a motorowodny sternik morski może prowadzić takie jachty, jak jachtowy sternik morski, o ile posiada patent żeglarza jachtowego.

Kapitan jachtowy i kapitan motorowodny

Te dwa najwyższe stopnie można zdobyć bez konieczności zdawania egzaminu. Trzeba jednak posiadać patent motorowodnego sternika morskiego lub jachtowego sternika morskiego, a także staż morski: 1200 godzin w co najmniej sześciu rejsach, a w tym minimum 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtów o długości powyżej 7,5 metra, co najmniej 100 godzin na jachtach o długości powyżej 20 metrów, minimum 100 godzin na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów. Kapitanowie na śródlądziu mogą prowadzić wszystko to, co żeglarze jachtowi lub analogicznie sternicy motorowodni, a na morzu jachty żaglowe lub/i motorowe powyżej 18 m długości bez ograniczenia mocy silnika. Kapitan jachtowy może też prowadzić takie jachty motorowe jak kapitan motorowodny, a kapitan motorowodny może prowadzić takie jachty żaglowe jak kapitan jachtowy, o ile posiada patent żeglarza jachtowego.

Licencje

Licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji lub licencję na holowanie statków powietrznych, może zdobyć osoba pełnoletnia, która posiada co najmniej stopień sternika motorowodnego i zdała egzamin.

Wymiana starych na nowe

Wszyscy posiadacze dotychczasowych patentów, po dokonaniu odpowiednich opłat, będą mogli je wymienić na nowe. I tak: dotychczasowi sternicy motorowodni i żeglarze jachtowi mogą się ubiegać o patent nowego sternika motorowodnego lub żeglarza jachtowego. Starsi sternicy motorowodni oraz dotychczasowi morscy sternicy motorowodni i sternicy jachtowi oraz jachtowi sternicy morscy będą mogli uzyskać patent nowego motorowodnego sternika morskiego lub jachtowego sternika morskiego. O wydanie patentu kapitana motorowodnego lub kapitana jachtowego będą mogły się ubiegać osoby posiadające dotychczasowe uprawnienia kapitana motorowodnego, kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej i kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej lub analogicznie kapitana jachtowego, kapitana jachtowego żeglugi bałtyckiej i kapitana jachtowego żeglugi wielkiej.

Wiele elementów zawartych w omawianym tu rozporządzeniu budzi zapewne wiele wątpliwości, np. brak konieczności odbycia odpowiedniego szkolenia na poszczególne stopnie. Pamiętajmy jednak, że to nie patent czyni z nas odpowiedzialnych żeglarzy i motorowodniaków, ale wiedza i umiejętności.

Źródło: GAZETA JACHT-MARKET.com.pl